Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1494/08.09.2023 г., З-1495/08.09.2023 г. и З-1496/08.09.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 943/27.07.2023 г., 944/27.07.2023 г. и 945/27.07.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 28.09.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.553.15 по плана на новообразуваните имоти на местност "Върбовка", гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 1580 (хиляда петстотин и осемдесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: нива /орна земя/; категория на имота: IV (четвърта), актуван с АЧОС №56673/26.06.2023 г.

Начална тръжна цена 5 510,00 (пет хиляди петстотин и десет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 560,00 (петстотин и шестдесет) лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.497 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 1635 (хиляда шестстотин тридесет и пет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения /нетерасирани/; категория на имота: IX (девета), актуван с АЧОС №56706/04.07.2023 г.

Начална тръжна цена 6 470,00 (шест хиляди четиристотин и седемдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 650,00 (шестстотин и петдесет) лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.353 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 406 (четиристотин и шест) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на имота: IX (девета), актуван с АЧОС №56705/04.07.2023 г.

Начална тръжна цена 1 610,00 (хиляда шестстотин и десет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 170,00 (сто и седемдесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 27.09.2023 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 03.10.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 02.10.2023 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.