Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-783/22.05.2024 г., З-787/23.05.2024 г. и З-788/23.05.2024 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 120/25.04.2024 г., 121/25.04.2024 г. и 122/25.04.2024 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 14.06.2024 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 14:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43579.500.512 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лешница, oбщина Ловеч, с площ 811 (осемстотин и единадесет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ  II-512 от кв.48 по действащия подробен устройствен план на с.Лешница, община Ловеч, с отреждане "За нискоетажно жилищно застрояване", актуван с АЧОС №56193/27.10.2021 г.

Начална тръжна цена 7 410,00 (седем хиляди четиристотин и десет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 750,00 (седемстотин и петдесет) лева.

Публичен търг №2 от 14:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.521.790 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 420 (четиристотин и двадесет) кв.м, вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), категория на имота: IX (девета), актуван с АЧОС №56711/07.08.2023 г.

Начална тръжна цена 2 970,00 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 300,00 (триста) лева.

Публичен търг №3 от 15:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.476 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 1082 (хиляда осемдесет и два) кв.м, вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), категория на имота: IX (девета), актуван с АЧОС №56710/07.08.2023 г.

Начална тръжна цена 7 660,00 (седем хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 13.06.2024 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 20.06.2024 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 19.06.2024 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.

 

 

 

        СТРАЦИМИР ПЕТКОВ                                                             

Кмет на Община Ловеч