Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-1696/05.10.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №462/25.08.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29 ще се проведат на 25.10.2021 г. публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на Лек автомобил ,,ВАЗ“ – 2107 с ДК № ОВ 05-88 АН. Начална тръжна цена 216,00 /двеста и шестнадесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 22,00 /двадесет и два/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на Товарен автомобил ,,УАЗ“ – 452Д с ДК № ОВ 49-97 АК. Начална тръжна цена 292,00 /двеста деветдесет и два/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 30,00 /тридесет/ лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на Товарен автомобил ,,УАЗ“ – 374101 с ДК № ОВ 41-87 АН. Начална тръжна цена 328,00 /триста двадесет и осем/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 33,00 /тридесет и три/ лева.

Публичен търг №4 от 14:30 часа - за продажба на Специален автомобил ,,ИФА“–В 50 Л с ДК № ОВ 78-17 ВА. Начална тръжна цена 1 456,00 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 150,00 /сто и петдесет/ лева.

Публичен търг №5 от 15:00 часа - за продажба на Специален автомобил ,,ИФА“ – В 50 Л с ДК № ОВ 23-58 ВВ. Начална тръжна цена 2 940,00 /две хиляди деветстотин и четиридесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 295,00 /двеста деветдесет и пет/ лева.

Публичен търг №6 от 15:30 часа - за продажба на Специален автомобил ,,Мерцедес Бенц“ – Ц 220 Д с ДК № ОВ 22-93 ВА. Начална тръжна цена 709,00  /седемстотин и девет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 71,00 /седемдесет и един/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС. За всяко моторно превозно средство се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 22.10.2021 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публичени търгове на 29.10.2021 г. в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, със същите часове и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.10.2021 г.

Оглед на моторните превозни средства, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688264 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.