Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповед № З-1038/21.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 805/26.01.2023 г. и 870/27.04.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 14.07.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 14:00 часа - за продажба на Лек автомобил „Ауди“ А 4.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 1661 АХ, дата на първа регистрация – 19.04.1995 г., идентификационен № WAUZZZ8DZSA032735, номер на двигател ADR019323, вид гориво – бензин, цвят –тъмно син металик. Техническо състояние – външно състояние задоволително. Свидетелство за регистрация №002702888.

Начална тръжна цена 1 700,00 /хиляда и седемстотин/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 170,00 /сто и седемдесет/ лева.

Публичен търг №2 от 14:30 часа - за продажба на Сметосъбиращ автомобил „Хюндай“ ХД 120.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 8509 АМ, дата на първа регистрация – 04.08.2005 г., идентификационен № KMFLA19RP5C006412, номер на двигател D6BR5054536, вид гориво – дизел, цвят – бял. Свидетелство за регистрация № 000915404.

Начална тръжна цена 6 040,00 /шест хиляди и четиридесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 604,00 /шестстотин и четири/ лева.

Публичен търг №3 от 15:00 часа - за продажба на Сметосъбиращ автомобил „МАН“ ТГА 26.310 БЛ.

Автомобилът е с регистрационен № ОВ 8342 ВА, дата на първа регистрация – 18.08.2004 г., идентификационен № WMAH17ZZ84W055330, номер на двигател 5350732087В2E1, вид гориво – дизел, цвят – бял/зелен. Свидетелство за регистрация № 006460823.

Начална тръжна цена 6 540,00 /шест хиляди петстотин и четиридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 654,00 /шестстотин петдесет и четири/ лева.

Публичен търг №4 от 15:30 часа - за продажба на Лек автомобил, марка ,,Чероки Джип“.

Автомобилът е с регистрационен №: ОВ 1695 ВМ; цвят: бежов металик; вид гориво: бензин; пробег: 393 458 км; номер на двигател: 504HX26; идентификационен номер: 1J4FJN8P2SL650501; дата на първа регистрация: 21.12.1995 г.

Начална тръжна цена 950,00 /деветстотин и петдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 95,00 /деветдесет и пет/ лева.

Моторните превозни средства се продават в състоянието в което се намират към момента на провеждане на публичните търгове. За скрити липси и повреди продавачът не носи отговорност. 

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС. За всяко моторно превозно средство се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 13.07.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публичени търгове на 19.07.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 18.07.2023 г.

Оглед на моторните превозни средства, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688264 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.