Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание Заповед №З-876/19.05.2022 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 616/21.04.2022 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведе на 13.06.2022 г. от 14:00 часа публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.315 по КККР на с. Слатина, с площ 3468 кв.м., адрес на поземления имот: с. Слатина, ул.“Петър Берон“ №5, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с попадащите в имота сгради: сграда с идентификатор 67218.160.315.1, със застроена площ 312 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за детско заведение, сграда с идентификатор 67218.160.315.2, със застроена площ 33 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за детско заведение, сграда с идентификатор 67218.160.315.3, със застроена площ 75 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за детско заведение и сграда с идентификатор 67218.160.315.4, със застроена площ 20 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за сграда за битови услуги /тоалетна/, актуван с АЧОС №56312/16.05.2022 г., при следните условия:

  • Начална конкурсна цена за продажба на имота в размер на 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева без включен ДДС, в т.ч. земя – 19 040 лева и сгради – 30 960 лева;
  • Запазване предназначението на имота, ведно със сградите и ползването му за образователни дейности, за срок не по-малък от 10 /десет/ години;
  • Предложена концепция за управление и функциониране на имота;
  • Размер на инвестициите за извършване на реконструкция и ремонт;
  • Срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Създаване на нови работни места;
  • Парична гаранция за изпълнение на поетите от участника задължения в размер на 10 % от по-високата от двете стойности - размера на предложените инвестиции за реконструкция и ремонт или продажната  цена на имота;

10 /десет/ годишен срок, през който имотът, предмет на конкурса, не може да бъде обект на прехвърлителна сделка.

Депозитна вноска за участие в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на конкурсната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

  Право на участие имат юридически и физически лица.        

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие до 16.00 часа на 10.06.2022 г.

  Публично оповестеният конкурс се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

  Оглед на имота, предмет на публично оповестения конкурс, може да се извършва до предхождащия конкурса работен ден.

  Подробности по провеждане на публично оповестения конкурс са поместени в конкурсната  документация.                    

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.