Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

Община Ловеч обявява Конкурсна процедура за осъществяване дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2402-М и изготвяне на съпроеождащата документация

Конкурсна процедура за осъществяване дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2402-М и изготвяне на съпроеождащата документация /сортиментни ведомости,…

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2024/2025 г, 2025/2026 г, 2026/2027 г, 2027/2028 г, 2028/2029 г.

Публичните търгове ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет-Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация, 2-ри етаж.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - сграда със застроена площ 30 кв. м, брой етажи 1, с предназначение: сграда за битови услуги

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация

Обявление за проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч, за срок от една стопанска година - 2023/2024 година.

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   На основание Заповед № З-1698/17.10.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч,…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност " Еленджик ", с. Соколово, oбщина Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 26.10.2023 г. от 13:30 часа в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72254.179.1 с площ 196532 кв.м., НТП: овощна градина (сливи), находящ се в местността „Момина”, по КККР на с. Тепава, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 19.10.2023 г. от 10:00 часа в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29.