Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

28-05-2009 - Отдаване под наем за срок от пет години на общински имот

Помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на II-ри етаж от търговска сграда в с. Лисец, община Ловеч, актувана с АОС №51398/16.09.1999 г., с предназначение – за офис на лицензиран кабелен оператор. Изтеглете документа от тук: 

07-05-2009 - Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: поземлен имот с идентификационен номер 43952.511.27 с площ от 2 393 кв.м. и находящите се в него 13 броя сгради, гр. Ловеч, ж.к. Младост, общински нежилищен…

07-05-2009 - Продажба на сграда (бивш Здравен дом) в с. Деветаки

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: сграда (бивш Здравен дом) със ЗП 198.20 кв.м. и РЗП 396.40 кв.м. застроена в у.п.и. І от кв. 13, имот кадастрален номер 492 по плана на с. Деветаки, с площ 9 381.59…