Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

Публичният търг ще се проведе на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

Публичните търгове ще се проведат на 17.02.2022 г. - първа дата и на 23.02.2022 г. - втора дата в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

Публичните търгове ще се проведат в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 – партерен етаж, зала в ляво.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с площ 142590 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Ветрен” по КККР на с. Радювене, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 08.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.