Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Търгове и конкурси

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.78 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщ.Ловеч.

Конкурс за Възлагане управлението на социалната услуга в общността “Дневен център за деца и възрастни с увреждания“, гр. Ловеч, община Ловеч.

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността “Дневен център за деца и възрастни с увреждания“, гр. Ловеч, община Ловеч.

13-10-2015 - ОБЯВЛЕНИЕ за публичен търг

На основание Заповед №1504/09.10.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №1026/24.09.2015 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 05.11.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

12-10-2015 - ОБЯВЛЕНИЕ за публичен търг

На основание Заповед №1495/08.10.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №1038/24.09.2015 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 27.10.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

04-04-2014 - открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване

открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване и транспорт/ на дървесина: за Обект № 1, включващ имоти, както следва: общински горски имот с идентификатор 21823.258.47, попадащ в отдел…

04-04-2014 - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски имоти с идентификатори 67948.33.2 и 67948.31.5 по кадастралната карта на с. Соколово, община Ловеч, попадащи последователно в отдели, както следва:…