Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Търгове и конкурси

18-06-2010 - ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП НА ОБЕКТ

Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот: самостоятелен обект в сграда на бивш „Дом на книгата” - Ловеч, с идентификатор 43952.514.66.1.8 по кадастралната карта на гр. Ловеч Изтеглете документа от тук: …

28-05-2009 - Отдаване под наем за срок от пет години на общински имот

Помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на II-ри етаж от търговска сграда в с. Лисец, община Ловеч, актувана с АОС №51398/16.09.1999 г., с предназначение – за офис на лицензиран кабелен оператор. Изтеглете документа от тук: 

07-05-2009 - Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: поземлен имот с идентификационен номер 43952.511.27 с площ от 2 393 кв.м. и находящите се в него 13 броя сгради, гр. Ловеч, ж.к. Младост, общински нежилищен…

07-05-2009 - Продажба на сграда (бивш Здравен дом) в с. Деветаки

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: сграда (бивш Здравен дом) със ЗП 198.20 кв.м. и РЗП 396.40 кв.м. застроена в у.п.и. І от кв. 13, имот кадастрален номер 492 по плана на с. Деветаки, с площ 9 381.59…