Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20420.219.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Селище-2“ по кадастралната карта на с. Владиня, община Ловеч

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Горно Павликене и с. Слатина, Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповеди №№ З-1779/30.10.2020 г., З-1778/30.10.2020 г. и З-1777/30.10.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 202/24.09.2020 г., №203/24.09.2020 г. и №204/24.09.2020 г. на Общински съвет-Ловеч,…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност "Ак баир", гр. Ловеч

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   На основание Заповед №З-1489/25.09.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 189/27.08.2020 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 14.10.2020 г.…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот за животновъден комплекс, по КККР на с. Дойренци, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № З-1283/18.08.2020 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 09.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване…