Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот за животновъден комплекс, по КККР на с. Дойренци, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № З-1283/18.08.2020 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 09.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1, с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч     О Б Я В Л Е Н ИЕ     На основание Заповед № З-1161/29.07.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решения №№ 432/23.05.2017 г. и 1034/27.06.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведе на 19.08.2019…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години на поземлен имот, находящ се в местността „Адъта” по КККР на с. Казачево, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-618/23.04.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 966/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ловеч, на 14.05.2019 г. от 11:00 часа в стая 341 в сградата на общинската…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в местността „Над български гробиˮ по КККР на с. Лешница, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-617/23.04.2019 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 14.05.2019 г. от 10:00 часа в стая 341 в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване…