Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72254.179.1 с площ 196532 кв.м., НТП: овощна градина (сливи), находящ се в местността „Момина”, по КККР на с. Тепава, община Ловеч

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-1600/28.09.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, на 19.10.2023 г. от 10:00 часа в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72254.179.1 с площ 196532 кв.м., НТП: овощна градина (сливи), находящ се в местността „Момина”, по КККР на с. Тепава, община Ловеч, актуван с АЧОС № 53440/05.09.2012  г., при граници и съседи на имота: 72254.171.20, 72254.179.3, 72254.414.19, 72254.414.20, 72254.414.79, 72254.414.21, 72254.414.80, 72254.414.77, 72254.414.81, 72254.414.78, 72254.414.84, 72254.414.85, 72254.414.86, 72254.414.87, 72254.414.92, 72254.414.88, 72254.414.93, 72254.414.40, 72254.195.13 и 72254.179.2, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения - овощни насаждения (сливи), при следните условия:

1. Начална годишна тръжна цена - 78,00 лв./дка или 15329,50 (петнадесет хиляди триста двадесет и девет и 0,50) лева за целия имот.

2. Депозит за участие – 3000,00 (три хиляди) лева, който следва да бъде заплатен в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” или по банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

3. Срок на ползване на имота - 10 (десет) стопански години.

4. Начин и условия на плащане – еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година от договора. През следващите 9 (девет) стопански години – към 01.10. преди започване на стопанската година.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Цената на тръжната документация е в размер на 60,00 (шестдесет) лева, с вкл. ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.   

Краен срок за закупуване на тръжни документи и за внасяне на депозит за участие в първоначален публичен търг е до 16:00 часа на 18.10.2023 година.

При явяване на публичния търг на един кандидат или в случай, че не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, ще се проведе повторен публичен търг на 24.10.2023 г. от 10:00 часа в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и за внасяне на депозит за участие в повторен публичен търг е до 16:00 часа на 23.10.2023 година.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.