Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот за животновъден комплекс, по КККР на с. Дойренци, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № З-1283/18.08.2020 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 09.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21823.148.402 с площ 11692 кв.м., НТП: за животновъден комплекс, по КККР на с. Дойренци, община Ловеч, актуван с АЧОС № 55799/30.01.2020 г., при съседи: 21823.148.401, 21823.148.334, 21823.148.1, 21823.148.328, 21823.148.335, 21823.148.336, 21823.146.19, 21823.146.20, 21823.148.339, 21823.148.405 и 21823.148.341, за нужди на животновъдството, за срок от 10 (десет) години.          

Начална тръжна годишна наемна цена – 56,00 лв./дка или 654,75 за целия имот.

Депозит за участие – 70,00 лева, който се заплаща в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума за съответния имот, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора за първата година. През следващите 9 (девет) години – към датата на сключване на договора, в годината на плащане.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, с регистрация на животновъден обект в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

Цената на тръжната документация за всеки публичен търг е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в сградата на общинската администрация.

Краен срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 08.09.2020 година.

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, ще се проведе повторен публичен търг на 11.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа 10.09.2020 година.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.