Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Селище-2“ по кадастралната карта на с. Владиня, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Със заповед №З-356/05.03.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Селище-2“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 11452.4.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владиня, община Ловеч, местност „Лъга“, с площ 16 973 кв. м, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, номер по предходен план: 71, при съседи: 11452.4.76, 11452.4.77, 11452.4.73, 11452.4.72, 11452.4.70, 11452.124.3, актуван с АПОС №53116/10.01.2011 г.

Язовирът се отдава под наем при средногодишна водна площ 14 427 кв. м;

Язовирът да се ползва със следното предназначение: Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, включително поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние и осъществяване на безопасната им експлоатация.

Начална тръжна годишна наемна цена: 523,00 (петстотин двадесет и три) лева без ДДС. Достигнатата на публичния търг годишна наемна цена се разпределя и се заплаща от наемателя по сключения договор за наем на дванадесет равни месечни наемни вноски.

Депозит за участие в публичния търг: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                                                         

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 23.03.2021 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 26.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 25.03.2021 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.