Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

На основание Заповед №З-2128/30.12.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 253/26.11.2020 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 25.01.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.718 по КККР на гр. Ловеч, с площ 601 (шестстотин и един) кв.м, адрес на поземления имот: гр.Ловеч, Северна индустриална зона, ул.“Осъмска“, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а съгласно ПУП-ПРЗ – с отреждане „За производствени и складови дейности“; предишен идентификатор: 43952.519.657, номер по предходен план: 43952.519.657, квартал: 9040, парцел: VII-718; УПИ VII-718 от кв.9040 по ПУП-ПРЗ на Северна индустриална зона, при съседи: 43952.519.657, 43952.519.299, 43952.519.719, 43952.519.417, съгласно АЧОС №55910/10.07.2020 г. и скица № 15-638662-20.07.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.

Началната тръжна цена е 17 040,00 (седемнадесет хиляди и четиридесет) лева без включен ДДС.          

Депозитната вноска за участие e в размер 1 704,00 /хиляда седемстотин и четири/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 22.01.2021 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 29.01.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 28.01.2021 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.