Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност "Ак баир", гр. Ловеч

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед №З-1489/25.09.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 189/27.08.2020 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 14.10.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.513.136 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ак баир", гр. Ловеч, одобрен със Заповед № 29 от 26.01.2001 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 747 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: IX (девета), при съседи: 43952.513.103, 43952.513.87, 43952.513.102, 43952.513.88, съгласно скица №04-250/15.06.2020 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС №55908/09.07.2020 г.

Началната тръжна цена е 2 560,00 /две хиляди петстотин и шестдесет/ лева без включен ДДС.

Депозитна вноска за участие e в размер 260,00 /двеста и шестдесет/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 13.10.2020 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 16.10.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 15.10.2020 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.