Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на местност " Еленджик ", с. Соколово, oбщина Ловеч

На основание Заповед №З-1640/06.10.2023 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 946/27.07.2023 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 26.10.2023 г. от 13:30 часа в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 67948.500.113 по плана на новообразуваните имоти на местност " Еленджик ", с. Соколово, oбщина Ловеч, с площ от 844 (осемстотин четиридесет и четири) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на имота: VI (шеста), актуван с АЧОС №56674/26.06.2023 г. Новообразуваният имот съответства на поземлен имот с идентификатор 67948.500.113 по КККР на с.Соколово и е извън регулационния план на населеното място.

Началната тръжна цена е в размер на 3 410,00 (три хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС.

Депозитната вноска за участие e в размер 350,00 (триста и петдесет) лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.       

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 25.10.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 31.10.2023 г. от 13:30 часа в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 30.10.2023 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.