Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1400 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1070/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №767/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1400 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе" гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрен със Заповед № 521/27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, вид на територията-селско стопанство, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ), категория на имота-VI, с площ от 428.00 /четиристотин двадесет и осем/ кв.м., при съседи: 43952.558.788, 43952.558.787, 43952.558.1206, 43952.558.789, съгласно скица № 04-283/25.07.2018 г. издадена от Община Ловеч и АЧОС №55159/07.06.2018 г.                                               

Началната тръжна цена е в размер на 1 520,00 /хиляда петстотин и двадесет/ лева.

Депозитна вноска за участие в размер на 152,00 /сто петдесет и два/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 23.08.2018 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 28.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 27.08.2018 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.