Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-1580/13.09.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година.

Обект на публичните търгове са земеделски земи (пасища и ливади) от ОПФ, описани в Приложение № 1 към заповедта по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита.

За всеки имот се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в Приложение № 1, по землища, при следния график:   

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

с. Баховица

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

09:00 ч.

с. Брестово

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

10:00 ч.

с. Българене

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

11:00 ч.

с. Дъбрава

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

13:00 ч.

с. Лисец

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

14:00 ч.

с. Радювене

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

15:00 ч.

с. Смочан

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

16:00 ч.

с. Стефаново

06.10.2021 г.

12.10.2021 г.

16:30 ч.

 

Публичните търгове ще се проведат в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 – партерен етаж, зала в ляво.

Началната тръжна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно са посочени в колони 10 и 11 на Приложение № 1, неразделна част към Заповед № З-1580/13.09.2021 г. на Кмета на Община Ловеч.

Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч или по банкова сметка банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са: регистрирани като земеделски производители/стопани и са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Участниците в търговете подават ценово предложение за всеки имот поотделно, като могат да участват за повече от един имот в различните землища.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора.

Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.  

Краен срок за закупуване на тръжни документи е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки имот, ще се проведе повторен публичен търг на посочените в таблицата от настоящото обявление втора дата, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.