Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-218/28.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година.

Обект на публичните търгове са земеделски земи (пасища и ливади) от ОПФ, описани в Приложение № 1 към заповедта по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита.

За всеки имот се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в Приложение № 1, по землища, при следния график:  

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на        провеждане

с. Брестово

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

09:00 ч.

Заседателна зала

с. Казачево

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

10:00 ч.

Заседателна зала

с. Лисец

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

10:30 ч.

Заседателна зала

с. Малиново

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

11:30 ч.

Заседателна зала

с. Радювене

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

13:00 ч.

Заседателна зала

с. Скобелево

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

14:00 ч.

Заседателна зала

с. Соколово

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

14:30 ч.

Заседателна зала

с. Стефаново

17.02.2022 г.

23.02.2022 г.

15:00 ч.

Заседателна зала

 

Началната тръжна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно са посочени в колони 10 и 11 на Приложение № 1, неразделна част към Заповед № З-218/28.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч.

Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч или по банкова сметка банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са: собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, и лица, регистрирани като земеделски производители/стопани, които поемат задължение да поддържат пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние.

Участниците в търговете подават ценово предложение за всеки имот поотделно, като могат да участват за повече от един имот в различните землища.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора.

Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.    

Краен срок за закупуване на тръжни документи е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки имот, ще се проведе повторен публичен търг на посочените в таблицата от настоящото обявление втора дата, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.