Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1246/11.08.2020 г. и З-1247/11.08.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№141/25.06.2020 г. и 142/25.06.2020 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 01.09.2020 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.533.374 по плана на новообразуваните имоти на местност "Калето",  гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, с площ 455 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: X (десета).

 Начална тръжна цена 1 009,00 /хиляда и девет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 110,00 /сто и десет/ лева.

Публичен търг №2 от 14.30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.533.375 по плана на новообразуваните имоти на местност "Калето",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 487 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: X (десета).

Начална тръжна цена 1 079,00 /хиляда седемдесет и девет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 110,00 /сто и десет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 31.08.2020 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 04.09.2020 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 03.09.2020 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.