Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-1891/16.11.2020 г., З-1892/16.11.2020 г., З-1893/16.11.2020 г.  и З-1894/16.11.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 230/29.10.2020 г., 231/29.10.2020 г., 232/29.10.2020 г. и 233/29.10.2020 г.на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 08.12.2020 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.492 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 1188 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви /орна земя/; категория на земята: IX /девета/.

Начална тръжна цена 3 690,00 /три хиляди шестстотин и деветдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 370,00 /триста и седемдесет/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.521.764 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 505 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на земята: IX (девета).

Начална тръжна цена 1 680,00 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 170,00 /сто и седемдесет/ лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.556.222 по плана на новообразуваните имоти на местност "Стратеш", гр. Ловеч, oбщина Ловеч,, с площ 1357 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: VI (шеста).

Начална тръжна цена 4 660,00 /четири хиляди шестстотин и шестдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 470,00 /четиристотин и седемдесет/ лева.

Публичен търг №4 от 14:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.513.2262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ 554 кв.м, адрес на поземления имот: гр.Ловеч, ул.“Чаталджа“ №2, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 5012262, УПИ III-2262 от кв.132 по действащия подробен устройствен план на гр. Ловеч, зона „Дикисана“, с отреждане "За жилищно строителство", с неуредени регулационни отношения.

Начална тръжна цена 30 300,00 (тридесет хиляди и триста) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 3 030,00 /три хиляди и тридесет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 07.12.2020 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 11.12.2020 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 10.12.2020 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.