Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Горно Павликене и с. Слатина, Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1779/30.10.2020 г., З-1778/30.10.2020 г. и З-1777/30.10.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 202/24.09.2020 г., №203/24.09.2020 г. и №204/24.09.2020 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 19.11.2020 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.683  по КККР на с. Горно Павликене, община Ловеч, с площ 1351 кв.м; адрес на поземления имот: с.Горно Павликене, ул.“Йорданка Чанкова“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ Х от кв.27 по действащия подробен устройствен план на с.Горно Павликене, с отреждане: "За жилищно строителство" и неуредени регулационни отношения.

Начална тръжна цена 6 620,00 (шест хиляди шестстотин и двадесет) лева без включен ДДСи депозитна вноска за участие 670,00 /шестстотин и седемдесет/ лева.

Публичен търг №2 от 14:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.686 по КККР на с. Горно Павликене, община Ловеч, с площ 1187 кв.м; адрес на поземления имот: с.Горно Павликене, ул.“Йорданка Чанкова“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ ХIII от кв.27 по действащия подробен устройствен план на с.Горно Павликене, с отреждане: "За жилищно строителство".

Начална тръжна цена 5 820,00 (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева без включен ДДС депозитна вноска за участие 590,00 /петстотин и деветдесет/ лева.

Публичен търг №3 от 14.30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.960 по КККР на  с.Слатина, oбщина Ловеч, с площ 869  кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди; УПИ ХII от кв.43 по действащия подробен устройствен план на с.Слатина, общ. Ловеч, с отреждане: "За жилищно строителство".

Начална тръжна цена 6 400,00 (шест хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 640,00 /шестстотин и четиридесет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 18.11.2020 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 24.11.2020 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 23.11.2020 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.