Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

594 - извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за автомобилните превози.

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч - чл. 50а, т.1.

 

Място на заявяване на услугата

- Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Изискуеми документи и образци:

1. Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници, по образец (приложение № 4а).

2. Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз от мое име, но за своя сметка, по образец (приложение № 4б).

3. Копия на писмени договори с водачите, които ще извършват дейността от мое име, но за своя сметка (ако е приложимо).

4. Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца).

5. Документ за платена такса.

6. Пълномощно.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

 14 работни дни

 

 

 Услуга 594 - такса: 100.00 лв.

 - чл. 50а, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
 

448007

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦАО на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.