Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП _10 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване), определени по чл. 124 от Закона за туризма

 

Характеристика:

Услуга ИП _10 се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“. Целта на процедурата е потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 124 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закона за туризма - чл. 133, ал. 3, чл. 124 и  чл. 128 от Закона за туризма

Постановление  № 355  от 15.12.2016 г. на Министерски съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Място на заявяване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги,

подраздел „Административни услуги“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Декларация  по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма

2. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото  лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;          

3. Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;                                             

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;                                                                              

5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация  на управителя на туристическия обект;                                                              

6. Копие от удостоверението за категория на туристическия обект;                                        

7. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато декларацията се подава от пълномощник.

8. Документ за платена такса за категоризиране, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

1. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

До 90 дни

а) до 20 места за сядане - 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1800 лв.;

44 80 07

 

Срокове за подаване на декларация за предоставяне на услугата:

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Срок за изпълнение на услугата:

До 90 дни от датата на подаване на декларацията

 

Срок на валидност на удостоверението – 5 години.

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел

Е-услуги, подраздел „ Административни услуги“

 

Банкова сметка на Община Ловеч:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSF

Код за вид плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Декларацията по реда на чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма.  заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.