Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

4002 - Издаване на пропуск за движение и престой на МПС в забранени зони

 

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Чл. 53, ал. 1, т. 14,1, т.14,2, т. 14,3 и т. 14,4 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – Цена без ДДС

 

Място на заявяване на услугата

- Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Транспорт“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Копие от големия талон на автомобила

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

 

Обикновена

 

 

 

 5 работни дни

 

 

Услуга 4002 Решение № 5/20.11.2015г., чл.53, ал. 1, т. 14,1, т.14,2, т. 14,3 и т. 14,4  от НОАМТЦУ на Община Ловеч. Издаване на разрешение за движение и престой на МПС в забранени зони  , определени със  заповед на кмета на Община Ловеч,  за зареждане на търговски обекти, за  доставка на материали при ремонти дейности и други подобни; на регионални представители на държавните институции за изпълнение на служебни им задължения; на народни читалища, читалище сдружения, вписани в публичния регистър към министерство на културата, за развитие на читалищно дело на територията на Община Ловеч, както и на религиозните общности и регистрираните им местни поделения, за осъществяване на своята дейност; на търговски дружества , в които Община Ловеч е мажоритарен собственик на капитала и на служебните автомобили на Община Ловеч за осъществяване на своята дейност.   

448007

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦАО на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Транспорт“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за административно обслужване в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-382; 688-383

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на пропуск за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч  заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.