Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

3.ИП_08 Издаване на пропуск за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч, на автомобили на служители на общината и нейните звена, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници

Нормативно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Необходими документи:

          1.    Копие от големия талон на автомобила.
Срок за изпълнение: 3 дни,
Цена без ДДС: за 1 месец – 10.00 лв.
            за шест месеца – 50.00 лв.
            за една година – 90.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22