Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

5.ЖТ_01 Регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Необходими документи:

       1.    Документ за самоличност  /след сверяване на данните се връща/
       2.    Паспорт на животното 
       3.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 14 дни
Цена без ДДС: 10.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22