Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

6.ЖТ_02 Издаване на пропуск за деня за преминаване на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Ловеч

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Необходими документи:

       1.    Документ за самоличност  /след сверяване на данните се връща/;
       2.    Регистрационен талон на ППСЖТ.
Срок за изпълнение: 1 ден
Цена без ДДС: 3.00 лв. 

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22