Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Технически колеж - Ловеч

Технически колеж - ЛовечТехнически колеж - Ловеч

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. “Съйко Съев” № 31

Директор: доц. д-р инж. Никола Драганов

Телефони за контакт: 068/603 925 - директор; 0879 946696 - деловодство; 0879 946697 - учебен отдел; 0879 946698 - гл.счетоводител

E-mail: tklovech@mail.bg

Website: www.tklovech.tugab.bg

 

 

Технически  колеж – Ловеч  е  създаден  през  1989 г. с решение  на  Министерски съвет, и е основно звено  в  структурата на  ТУ - Габрово.

Колежът  e  получил  през  2012  институционална  акредитация  от Националната  агенция   за  оценяване и акредитация.                                                       

В ТК - Ловеч се провежда обучение  на студенти за ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три  акредитирани професионални направления и четири  специалности:

1 .Направление “Машинно инженерство”

  • спец. Автомобилно машиностроене
  • спец. Машиностроене

2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

  • спец. Електротехника

3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

  • спец. Компютърни системи и технологии

Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра / три години /.

Учебният  процес  на  всички  специалности   завършва  с  разработване и защита на Дипломна работа в рамките на шестия семестър на  обучението.

Завършилите Технически колеж – Ловеч могат да продължат  образоването си  в  ОКС „ магистър”.

В  процеса на  обучението си студентите  имат възможност  да получават  държавна  стипендия и са здравно осигурени. Чрез  центъра  за  следдипломна  квалификация към  Технически университет – Габрово по време на следването си  студентите могат да получат допълнителна  професионална квалификация. В колежа се провеждат  квалификационни курсове по  чужди езици и компютърна грамотност, както и курс за придобиване на правоспособност  на  инструктори  за  обучение на водачи на МПС.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обзаведена материална база: учебен корпус, лабораторни зали, компютърни зали, учебни работилници, библиотека, студентски стол  и  общежитие.

Практическото обучение се провежда  във  фирми  в град Ловеч и региона. Студентите имат възможност да участват в производствения процес и срещу заплащане,  както възможност за сключване на договор за стипендия  към  фирми от страната. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч