Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Туристически дейности

 

КАЛЕНДАР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2024 Г.

 

№ по ред

 

Проява

 

Организатори

 

Месец

 

Източник на финансиране

СРЕДСТВА

по предложение на туристическите дружества

 

СРЕДСТВА

одобрени от Община Ловеч лв.

1.

Зимен детски ски лагер в Стара планина, т. к. Беклемето

 

Сдружение

ТД “Стратеш“

февруари

Община Ловеч

1100,00

1100,00

2.

Пролетен детски лагер в Стара планина, т. к. Беклемето

Сдружение

ТД “Стратеш“

април

Община Ловеч

1100,00

1100,00

3.

Летен детски лагер в Стара планина, хижа „Дерменка“

Сдружение

ТД “Стратеш“

юли

Община Ловеч

1400,00

1400,00

4.

Туристически походи в Пирин планина

Сдружение

ТД “Стратеш“

юли

Община Ловеч

900,00

900,00

5.

Туристически поход по случай деня на туризма

Сдружение

ТД “Стратеш“

август

Община Ловеч

450,00

450,00

6.

Туристически походи в Рила планина

Сдружение

ТД “Стратеш“

август

Община Ловеч

750,00

750,00

7.

Туристически поход - Празник на хижа "Дерменка"

Сдружение

ТД “Стратеш“

септември

Община Ловеч

400,00

400,00

 

 

 

 

ОБЩО СРЕДСТВА:

6100,00 лв.

6100,00 лв.

 

I. От бюджета на Община Ловеч за 2024 г. , дейност 759 "Други дейности по културата", функция
"Почивно дело, култура и религиозни дейности" -  6100,00 лв.

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч