Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

УЧИЛИЩНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На територията на община Ловеч има 15  здравни кабинета в общинските и професионални училища  и 7 в целодневните детски градини. В училищните здравни кабинети работят общо 13 медицински специалисти, от които  10 мед. фелдшера, 3  мед. сестри и 1 лекар, по утвърден график. Медицинското обслужване  в детските заведения се извършва от 9 медицински сестри.

            Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения осъществяват следните дейности:

  • профилактика и промоция на здравето;
  • оказване на спешна помощ при инциденти;
  • организиране и провеждане на програми за здравно образование;
  • участие в регионални и  национални здравни програми и проекти;
  • наблюдение на физическото развитие и определяне физическата способност на децата и учениците;
  • участие в подготовката, подбора и провеждането на различни форми на отдих, туризъм и обучение;
  • организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването  и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания;
  • регистриране здравното състояние на децата и учениците в здравно-профилактични  карти и изготвяне на анализ, въз основа на данните получени от личния лекар. За тази цел работещите в здравните кабинети  поддържат постоянна връзка с личните лекари и имат актуална информация за здравословното състояние на подрастващите и проведените  имунизации;

            Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно образование, с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и учениците. Медицинските специалисти имат и ангажимента да проследяват и контролират факторите на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и се обучават учениците, учебния режим, храненето, спортната дейност. При разработването и осъществяването на здравно-образователните програми в училище, работата на медицинските специалисти е в помощ и пряко свързана с работата на педагогическият съветник , учителите по биология, както и със експертите от Дирекция „Промоция на здравето и профилактика на болестите” към  РЗИ.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч