Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Управление на отпадъците

Програма за управление на отпадъците в Община Ловеч 2016-2020 г.

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Ловеч 2016-2020 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна политика на общината за периодично анализиране, прогнозиране и планиране на развитието…

Прогнози за образуваните отпадъци

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Ловеч за периода 2015-2020 г. е изготвена въз основа на два компонента: Брой на населението и демографска прогноза за периода 2015-2020 г.; Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител…

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците в общината разглежда следните въпроси: Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събиране и предоставяне на информация за отпадъците от страна…

Информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Анализът се концентрира върху следните въпроси: Преглед на създадената от общината организация за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка с нормативните изисквания, и за ефективни анализи и вземане…

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

Настоящият анализ съдържа: Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите „Разширена отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща".

Анализ за старите общински депа за отпадъци

Анализът на старите общински депа за отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси: Какви е ситуацията и предприетите действия от страна на община Ловеч по отношение на закриването, рекултивацията и последващия…

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и контролните правомощия на общината по ЗУО и общинската наредба по чл. 22

Анализът се стреми да отговори на следните основни въпроси: Изпълняват ли се отговорностите на общината в сферата на управление на отпадъците, съгласно нормативните актове; кои звена в административната структура на общината…

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци е структуриран по пътя на отпадъка в следния ред: Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – разглеждат се съдовете за събиране…

Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на управление на отпадъците на национално ниво и съответната нормативна уредба на Община Ловеч.

Отпадъци, извън обхвата на РДО, ЗУО и НПУО

1. Радиоактивни отпадъци; 2. Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух; 3. Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради; 4. Незамърсена почва и други материали в естествено състояние,…