Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на управление на отпадъците на национално ниво и съответната нормативна уредба на Община Ловеч. Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:

  • Какви ангажименти регламентира националното законодателство спрямо местните власти;
  • Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да детайлизира правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на управление на отпадъците;
  • Местната нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания на ЗУО;
  • Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ.