Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци е структуриран по пътя на отпадъка в следния ред:

  • Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – разглеждат се съдовете за събиране на битови отпадъци, транспортна техника за сметоизвозване и претоварни станции, които са част от регионалните системи за управление на отпадъците;
  • Съоръжения за третиране на отпадъците – инсталации за сепариране, инсталации за компостиране и инсталации за механично и биологично третиране;
  • Депа за битови отпадъци.