Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и контролните правомощия на общината по ЗУО и общинската наредба по чл. 22

Анализът се стреми да отговори на следните основни въпроси:

  • Изпълняват ли се отговорностите на общината в сферата на управление на отпадъците, съгласно нормативните актове; кои звена в административната структура на общината имат функции в областта на отпадъците и съответстват ли техните функции на правомощията на кмета на общината; ясно ли са разграничени функциите между отделните звена.
  • Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за отпадъци и на тяхната техническа и информационна обезпеченост;
  • Кои са основните предизвикателства пред общината при осъществяването на функциите за отпадъците;
  • Кои са основните препоръки за подобряване на ефективнстта от дейността на общината и организационното структуриране на администрацията и подобряване на институционалния капацитет.