Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

Настоящият анализ съдържа:

  • Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите „Разширена отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща".
  • Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор "Управление на отпадъците" на територията на общината.

Анализът търси отговори на следните въпроси:

  • Каква е същността на установените на територията на общината схеми за управление на отпадъците и прилагат ли тези схеми принципите „Разширена отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща"? Какви форми на управление и възлагане на отделните услуги прилага общината при събиране и извозване, в т.ч. разделно за различни потоци отпадъци (в т.ч. хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; биоотпадъци - зелени и хранителни; опасни битови отпадъци; едрогабаритни, строителни от ремонтни дейности) предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане и осигурила ли е общината всички услуги, свързани с битовите отпадъци.
  • Кои са основните предизвикателства на прилаганите схеми.
  • Кои са източниците на финансиране на управлението на битовите отпадъци и техния относителен дял (напр. такси за ползване на съответните услуги, финансиране на проекти от национални и европейски източници, отчисления за депониране).
  • Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на таксите за услуги в анализирания сектор.