Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Устройство на територията

2018 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2060-2 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УП) ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, НАХОДЯЩИ СЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, КАКТО И ЗА ИМОТИ С ОБХВАТ НАД 1 КВАРТАЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА,

Нормативно основание: чл. 124а от ЗУТ и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ