Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Устройство на територията

2.УТ_20 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването (по чл.159, ал.3 и чл. 74, ал. 2 от ЗУТ)

Нормативно  основание: чл. 159, ал. 3 от ЗУТ

3.УТ_22 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Нормативно основание: чл. 5, ал. 3 от Наредба № 6 от 22.05.2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България – отменена 2003 г.. - §5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ