Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2060-2 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УП) ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, НАХОДЯЩИ СЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, КАКТО И ЗА ИМОТИ С ОБХВАТ НАД 1 КВАРТАЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА,

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УП) ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, НАХОДЯЩИ СЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, КАКТО И ЗА ИМОТИ С ОБХВАТ НАД 1 КВАРТАЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, КОЯТО ОБСЛУЖВА ПОВЕЧЕ ОТ 1 КВАРТАЛ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ.

 

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Устройство на територията“. Целта на процедурата е издаване на удостоверителен документ с който се разрешава изработване(изменение) на проект за устройствен план (УП) за поземлени имоти и за техническа инфраструктура, находящи се извън урбанизирана територия, както и за имоти с обхват над 1 квартал и техническа инфраструктура, която обслужва повече от 1 квартал в урбанизирана територия.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията-чл. 124а от ЗУТ и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 53, ал. 1, т. 5 и т. 5.2

 

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383; 688-375

 

Изискуеми документи и образци

1. Документ за собственост

2. Пълномощно / в случай, че искането се подава от пълномощник /- Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, определени с пълномощното

3. Задание за проектиране, съгласно на чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

4 Скица за проектиране, издадена от Община Ловеч.

5. Скица на поземлен имот, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч

5. Скица –предложение за изработване(изменение) на ПУП.

6. Специалните разрешителни /изискуеми от специални закони/.

7. Предварителен договор по чл.15 от ЗУТ (ако е необходимо).

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

 30 работни дни

 

 

 Услуга 2060-2 - цена: 15.00 лв.

 - чл. 53, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч


Разрешаване изработване проект за устройствен план (УП) за поземлени имоти и за техническа инфраструктура, находящи се извън урбанизирана територия, както и за имоти с обхват над 1 квартал и техническа инфраструктура, която обслужва повече от 1 квартал в урбанизирана територия. (при внасянето се заплаща само 15 лв. от таксата по т. 5.2.1., която не се връща при недопустимост на искането. Останалите такси посочени в точка 5.2 се заплащат при получаване на разрешението).

 

 

 

 

448001

 

 

 

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 5.2.1.(нова., Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Разглеждане на приложените документи необходими за даване на разрешение за изработване на устройствения план, парцеларен план, план схема – цена 15 лв. за всеки нов урегулиран поземлен имот, в обхвата на искането за изработване на ПУП-минус таксата внесена по т. 5.2.

 

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 5.2.2. (нова., Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Изготвяне на предложение от кмета на общината до Общински съвет във връзка с искане за разрешаване, проучване и проектиране на подробен устройствен план по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ – срок: 30 дни – цена 50,00 лв.

 

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 5.2.3.( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Разгласяване на Решение за разрешаване изработване проект за устройствен план за поземлени имоти и за техническа инфраструктура, находящи се извън урбанизирана територия, както и за имоти с обхват над 1 квартал и техническа инфраструктура, която обслужва повече от 1 квартал в урбанизирана територия, на определените за това места, в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината (чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ) – цена 25лв. При разгласяване чрез обнародване и в държавен вестник цената се увеличава с 30 лв.

 

448001

 

 

Забележка:1 За таксите, които следва да се заплатят при получаване на разрешението, съгласно чл. 53, ал. 1, т. 5.2 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Ловеч, приети с решение № ………/…., в сила от … ще Ви бъде предоставена подробна калкулация и основания за допълнително дължимите такси.

Забележка:2 30(трийсет) дневния срок за изпълнение, включва срока за издаването на административния акт за разрешението.

Забележка:3 Срока за влизането в сила на административния акт не е включен в посочените 30 дни, тъй като за е необходим отделен срок за разгласяването на административния акт, даващ разрешението.

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч;
  • банков превод;
  • чрез POS терминал;
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел „Местни данъци и такси“, подраздел „Справка за задължения и плащания“

 

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на разрешение за изработване на изработване(изменение) на проект за устройствен план (УП) за поземлени имоти и за техническа инфраструктура, находящи се извън урбанизирана територия, както и за имоти с обхват над 1 квартал и техническа инфраструктура, която обслужва повече от 1 квартал в урбанизирана територия, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.