Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2098 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗАТОВА, ЧЕ ПУП Е ПРИЛОЖЕН НА МЯСТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО (ПО ЧЛ.159, АЛ.3 И ЧЛ. 74, АЛ. 2 ОТ ЗУТ)

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията“. Извършва се проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч -  чл. 41, т. 7.1

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Контрол по строителството“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Заявление по образец

2. Копие на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /протокол обр. 2/2а/

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

При представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК, в изпълнение на чл. 3 (6) от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, услугата, предоставена на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50% от основната такса.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

3 дни

20.00 лв.

448001

 

Начин на плащане:

  • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Контрол по строителството“.

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, вид плащане.

 

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от звеното за административно обслужване: в ЦУИГ, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

-  По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

 

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

      С подаването на Заявление за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни  книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването (по чл.159, ал.3 и чл. 74, ал. 2 от ЗУТ), заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.