Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2117 ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Устройство на територията“. Целта на процедурата е издаване на заповед с която се одобрява изготвения проект за подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 128 и чл. 129 от ЗУТ.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията-чл. 129, ал. 2.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 53, ал.1, т. 7

 

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383; 688-375

 

Изискуеми документи и образци

1. Документ за собственост

2. Предварителен договор по чл.15 от ЗУТ (ако е необходимо)

3. Пълни комплекти на ПУП-(ПР, ПЗ, ПРЗ или ПС).

4. Съгласувателни писма от експлоатационни дружества за ПУП-План схема.

5. Пълномощно / в случай, че искането се подава от пълномощник /- Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, определени с пълномощното

5. Специалните съгласувателни писма, становища, разрешителни и други документи/изискуеми от специални закони.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

 

 

 

Обикновена

 

 

 

 

 

 

30 работни дни

 

 

 Услуга 2117-1 - цена: 15.00 лв.

 - чл. 53, ал. 1, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч


съгласуване и одобряване проект на устройствен план (при внасянето се заплаща само 15 лв. от таксата по т. 7.1., която не се връща при недопустимост на искането. Останалите такси посочени в точка 7 се заплащат при получаване на разрешението).

 

 

 

 

448001

 

 

 

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 7.1. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Разглеждане на приложените документи необходими за съгласуване и одобряване на проекта за подробен устройствен план- скици, документи за собственост, съгласувателни документи и писма, скици –графична част, сравняване с разрешението за изменение на ПУП и др., относно окомплектованост, валидност на документите и допустимост на искането – цена 15 лв.

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 7.2. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Съобщаване на внесения за съгласуване и одобряване проект за Подробен устройствен план на заинтересуваните лица – по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ - цена 55 лв. (по реда само на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ – цена 25 лв.). При обнародване чрез обнародване и в държавен вестник цената се увеличава с 30 лв.

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 7.3. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Разглеждане на внесения проект за подробен устройствен план (ПУП) и подадените от заинтересуваните лица възражения, предложения и искания по проекта в ОЕСУТ – цена 30,00 лева.

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 7.4. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Издаване на Заповед/Решение за одобряване на подробен устройствен план (ПУП)– срок: 14 дни след приемане от ОЕСУТ – цена 40 лв.

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. 7.5. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Съобщаване на заповедта/решението за одобряване на проект на Подробен устройствен план по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 9 и ал. 10 от АПК – цена 25,00 лв. При обявяване в държавен вестник цената се увеличава с 30 лв. При съобщаване чрез обнародване и в държавен вестник цената се увеличава с 30 лв.

448001

 

 

 

чл. 53, ал. 1, т. .6. ( нова, Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) За всяко заинтересувано лице по т. 7.2 и 7.4., съгласно посочените в чл. 131 от ЗУТ, се заплащат допълнително цена по – 6 лв. при получаване на одобрения проект.

448001

 

Забележка:1 За цените, които следва да се заплатят при получаване на разрешението, съгласно чл. 53, ал. 1, т. 5.4 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Ловеч, приети с Решение №279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г., ще Ви бъде предоставена подробна калкулация и основания за допълнително дължимите цени.

 

Забележка:2 30(тридесет) дневния срок за изпълнение е инструктивен, тъй като след внасяне на проекта се:

2.1. Извършва процедура, съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

2.1.1. Разглеждат се приложените документи към проекта, обявява се на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, които имат право да възразят в 14 дневен срок от получаването на обявлението.

2.1.2. Ако някое от заинтересуваните лица не получи обявлението по 2.1.1., след двукратни опити за получаване, без значение каква е причината за това, обявлението се процедира по реда на § 18а, ал. 9 и ал. 10 от АПК, което отнема около 15-20 дни.

2.1.3. След изтичане на 14 дневния срок за възражения от последно получилото съобщението заинтересувано лице се изготвя констативен акт (ако няма възражения), респективно и ако има, проекта се внася за разглеждане в Общински експертен съвет по устройство на територията(ОЕСУТ). Разглежда се от ОЕСУТ и се изготвя протокол с Решение.(10-14 дни)

 

2.2. Извършва процедура, съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

2.2.1. След изготвяне на протокола с Решение на ОЕСУТ по проекта и подписването му се изготвя заповед на кмета на общината за одобряване или за мотивиран отказ (1-4 дни).

2.2.2. Заповедта на кмета се процедира, като се съобщава със съобщение на всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, които имат право да обжалват заповедта в 14 дневен срок от получаването на съобщението. (15-30 дни).

2.2.3.  Ако някое от заинтересуваните лица не получи съобщението по 2.2.2., след двукратни опити за получаване, без значение каква е причината за това, обявлението се процедира по реда на § 18а, ал. 9 и ал. 10 от АПК, което също отнема около 15-20 дни.

2.2.3. Ако никой от заинтересувани лица не обжалва заповедта се изготвя констативен акт за липса на обжалване на заповедта, с който заповедта влиза в сила, като се поставя нов подпис от кмета на заповедта за влизането и́ в сила.(2 два дни).

2.2.4. Ако заповедта се обжалва производството по нея се спира до произнасяне на съда.

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч;
  • банков превод;
  • чрез POS терминал;
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел „Местни данъци и такси“, подраздел „Справка за задължения и плащания“.

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на устройствен план /ПУП/ по реда на чл. 128 и чл. 129 от ЗУТ, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.