Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2119 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията“. Ще  бъде издадено удостоверение за факти и  обстоятелства по устройство на територията за поземлен имот. Удостоверението е необходимо, когато трябва да се докаже съответните факти или обстоятелства.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч -  чл. 41, т. 4.1

 

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Кадастър“

 

Изискуеми документи и образци: 

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост – копие
 3. Копие от актуална скица, издадена от АГКК Ловеч с данни относно собствеността
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 5. Документи за законност на сградите
 6. Декларация за идентичност на имена

 В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

При представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК, в изпълнение на чл. 3 (6) от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, услугата, предоставена на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50% от основната такса.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

7 дни

15.00 лв.

448001

Бърза

3 дни

30.00 лв.

448001

 

Начин на плащане:

 • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
 • банков превод
 • чрез POS терминал
 • Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Кадастър“.

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от звеното за административно обслужване: в ЦУИГ, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка;
 • като международна препоръчана пощенска пратка.

 

-  По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на удостоверение за факти и  обстоятелства по устройство на територията за поземлен имот, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.