Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

3017 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията“. Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по съответния ред.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията - чл. 57.

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно – информационни елементи (РИЕ) на територията на община Ловеч.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

на територията на Община Ловеч -  чл. 41, т. 8 и чл. 53, т. 6.

Чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч,

   ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Устройство на територията“

 

Изискуеми документи и образци:

1.Одобрен технически инвестиционен проект на Община Ловеч (при небходимост).

2. Комбинирана скица на имота.

3.Инвестиционен проект (скица, колаж или макет) с посочени геометрични параметри (размери).

При представяне на решение на ТЕЛК, НЕЛК, в изпълнение на чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, услугата, предоставена на инвалиди с над 75 % неработоспособност, се таксуват в размер на 50 % от основната такса.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Тарифа за определяне на размера на месечната цена (лева/кв.м. и лева/куб.м. без ДДС) за разполагане на РИЕ (с изключение на билборд) на територията на Община Ловеч:

 

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

 10 работни дни

 

20 работни  ( при необходимост от разглеждане на документите на ОЕСУТ

 Услуга 3017 - такса: 30.00 лв.

 - чл. 41, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч


Вид рекламно-информационни елементи                    Местоположение на рекламно-информационните елементи и реклами по зони

                                         ЦГЧ       І           ІІ          ІІІ        ІV

Фирмени надписи

                                         10.00   6.00     5.00     4.00     3.00

Информационно-указателни табели:

до 3 бр. за един обект      8.00    5.00    4.00    3.00     2.00

 

над 3 бр. за един обект   10.00   6.00     5.00     4.00   3.00

Фирмен тотем                    100      80       60        50       40

                                      (1куб.м)  (1куб.м) (1куб.м) (1куб.м) (1куб.м)

        

           

Рекламни материали с временен характер (върху транспаранти, знамена и др.)          14.00   10.00   8.00            6.00     5.00

Раздаване и разлепване на рекламни материали, извършване на рекламни шествия и др.

раздаване на листовки, проспекти, мостри и др. с рекламна цел      20.00 лв. на ден

за използване на маси, от които се раздават рекламни материали      20.00 лв. на ден

за провеждане на рекламно шествие и/или мероприятие            160.00 лв. на ден

за използване на високоговорители с рекламна цел от МПС            120.00 лв. на ден

за рекламна кампания тип „тест-драйв”   1600.00 лв. на ден

 

 

448001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Устройство на територията“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

      С подаването на Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.