Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Устройство на територията

2060-3 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) ПО РЕДА НА ЧЛ. 135 ОТ ЗУТ

Нормативно основание: чл. 135, ал. 3  от ЗУТ

2025-1 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ/.

Нормативно основание: чл. 150, ал.1 от ЗУТ 

2060-1 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ /ЧЛ. 124А, ОТ ЗУТ /В ОБХВАТ ДО ЕДИН КВАРТАЛ

Нормативно основание: чл. 124а от ЗУТ

2083-Издаване на виза за проектиране

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 140, ал. 2 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

1993 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ПО ЧЛ. 46, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ,4Б, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ,60, АЛ.1 И ЧЛ. 52, АЛ.1, Т.З, Б „Б" ОТ ЗАКОНА ЗА

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за водите - чл,4б, ал.1 във връзка чл,60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т. З, б „б" и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги…

1995 - РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 17 6а Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

2005 - ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ/ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга Закон за устройство на територията  – чл. 193, ал.4 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…

1989 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ (ПАВИЛИОНИ МАСИ И ДР.) ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 56 Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Ловеч (павилиони,…

2054 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги…

2061 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ ЗА ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ И СМЯНА НА ТИТУЛЯРА НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 5 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

2063 - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН ЗА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 181, ал. 2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…