Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Устройство на територията

26.УТ_53 Попълване и поправка на кадастрална основа / за населени места без кадастрална карта / (по §4 от ЗКИР – издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ и ЗКИР

2060-2 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УП) ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, НАХОДЯЩИ СЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, КАКТО И ЗА ИМОТИ С ОБХВАТ НАД 1 КВАРТАЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА,

Нормативно основание: чл. 124а от ЗУТ и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ

2054 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЧЛ. 144 ОТ ЗУТ, КОИТО СА ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Нормативно основание:  чл. 144 от ЗУТ