Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Устройство на територията

2025-2 ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЧАСТИТЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

Нормативно основание: чл. 150 от ЗУТ

2060-1 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ /ЧЛ. 124А, ОТ ЗУТ /В ОБХВАТ ДО ЕДИН КВАРТАЛ

Нормативно основание: чл. 124а от ЗУТ

2060-3 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) ПО РЕДА НА ЧЛ. 135 ОТ ЗУТ

Нормативно основание: чл. 135, ал. 3  от ЗУТ

2025-1 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ/.

Нормативно основание: чл. 150, ал.1 от ЗУТ