Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Устройство на територията

2062 - РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА / ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

2084 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ Наредба за определянето и администратирането на местните…

2112 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА БАЗА НА ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 148 ОТ ЗУТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 148 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч…

2113 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията…

2114 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2, чл.210 от ЗУТ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…

2119 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч…

2082 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…

2115 - Издаване на удостоверение за одобряване изменението на кадастрален план

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

2130 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153 Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на…

2518 - Изменение на план на новообразувани имоти по § 4к, ал. 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28в, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - § 4к, ал. 8. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи…

3179 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДИ ИЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ БЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията – чл. 147А Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община…

2098 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗАТОВА, ЧЕ ПУП Е ПРИЛОЖЕН НА МЯСТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО (ПО ЧЛ.159, АЛ.3 И ЧЛ. 74, АЛ. 2 ОТ ЗУТ)

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…