Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Устройство на територията

1990 З А Я В Л Е Н И Е ЗА ЗАВЕРКА НА ПРОТОКОЛ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА И ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА /ЧЛ. 223, АЛ. 2 ОТ ЗУТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 157, АЛ. 2 И 158,АЛ. 1/

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…

2085 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗКИР, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 175 ОТ ЗУТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 5, във връзка с Закон за устройство на територията - чл. 175 Наредбата за определянето и администрирането на…

3023 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 175, АЛ.5 ОТ ЗУТ, ЧЕ Е ПОПЪЛНЕН КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН И Е ПРЕДАДЕНА ЕКЗЕКУТИВНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 175, ал.5 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…

3027 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СОБСТВЕН ЗАКОНЕН СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 197, АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 108, Т. 3 ОТ ЗМДТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 197, ал. 1 Закон за местните данъци и такси – чл. 108, т. 3 Наредбата за определянето и администрирането на местните…

3017 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 57. Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно – информационни елементи (РИЕ)…