Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

1.УТ_02 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър
Необходими документи:
        1.    Скица оригинал формат A4
        2.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 3 дни
Такса:  50 % от такса по чл. 41, т. 1 от НОАМТЦУТОЛ
 / за формат А3 и А4 - 15.00 лв.; за формат А2 - 20.00 лв.; за формат А1 - 25.00 лв.; за формат А0 - 30.00 лв.;
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22 или чрез лицензиран пощенски оператор