Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

3.УТ_22 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Нормативно основание: чл. 5, ал. 3 от Наредба № 6 от 22.05.2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България – отменена 2003 г.. - §5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ
Необходими документи:
       1.    Актуален документ за собственост;
       2.    Констативен акт образец № 3-За установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 
       3.    Акт обр. 14 за приемане на конструкцията      
Срок за изпълнение: 14 дни 
Такса: 30. 00 лв. 
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” №22