Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

20.УТ_23 Издаване на удостоверение по чл. 175, ал.5 от ЗУТ, че е попълнен кадастралния план и е предадена екзекутивната документация

Нормативно основание: чл. 175, ал.5 от ЗУТ
Необходими документи:
          1.    Пълен комплект графични и текстови материали за попълване на кадастрален план – 2 екз. за територии с неодобрена кадастрална карта или удостоверение по чл.53а, ал.2 от ЗКИР от АГКК за територии с одобрена кадастрална карта;
          2.    Придружително писмо от АГКК - Ловеч и протоколи от тестване на геодезическите измервания за територии с неодобрена кадастрална карта;
          3.    Екзекутивни проекти – в 2 екземпляра заверени съгласно изискванията на чл. 175 ал. (2) от ЗУТ;
          4.    Пълномощно /когато заявлението се подава от упълномощено лице/
Срок за изпълнение: 7  дни
Такса: Заверка на екзекутивна документация по чл. 53, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч и 15 лв. такса за издаване на удостоверението.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22