Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

21.УТ_25 Издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ, че е попълнен кадастралния план/кадастралната карта и е предадена екзекутивна документация

Нормативно основание: чл. 175, ал.5 от ЗУТ
Необходими документи:
       1.    Пълен комплект графични и текстови материали за попълване на кадастрален план 2 екз. за територии с неодобрена кадастрална карта или удостоверение по чл.53а, ал.2 от ЗКИР от АГКК за територии с одобрена кадастрална карта;
       2.    Придружително писмо от АГКК - Ловеч и протоколи от тестване на геодезическите измервания за територии с неодобрена кадастрална карта;
       3.     Декларация, нотариално заверена, че строежът е изпълнен съгласно одобрени, строителни книжа и не се предава екзекутивна документация по чл. 175, ал.4 от ЗУТ;
       4.    Пълномощно /при необходимост/ 
Срок за изпълнение: 7  дни
Такса: 15.00 лева

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22