Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

24.УТ_45 Издаване на заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за промяна на инвестиционните намерения или смяна на титуляра на издаденото разрешение за строеж

Нормативно основание: чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
Необходими документи:
       1.    Разрешение за строеж в оригинал  (екземпляр на възложителя ) 
       2.    Копие от Протокол обр. 2а за определяне строителна линия и ниво на строежа. 
       3.    Други документи 
Срок: 7 дни
Такса: 50% от таксата за издаване на разрешение за строеж.
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22